Visiomme Oulusta

OULUN PERUSSUOMALAISET

Ihmisen puolesta

Perussuomalaiset on isänmaallinen ja yhteisöllinen puolue. Puolueessa ei uskota oikeistolaiseen rahavaltaan eikä vasemmistolaiseen järjestelmävaltaan. Perussuomalainen väki uskoo ja ensisijaisesti rakentaa kaikki odotukset ihmiseen.

Perussuomalaisuus rakentuu jääkauden jälkeen asuttavaksi kehittyneiden Euroopan Fennoskandian kilven ja Baltian maiden alueille asettuneiden heimojen keskeisyydessä. Kehitys on johtanut kansalliseen suomalaiseen elämäntapaan sekä nykyiseen valitsevaan kulttuuriin Suomen alueella.

Kansakuntamme asutukselle myös Oulujoki ja Oulujoen suisto vesistöineen ovat tarjonneet sinne muuttaneelle väestölle ja asutukselle otolliset elinolosuhteet.

Oulu tunnetaan vilkkaana kauppapaikkana historiansa alkuajoista saakka. Teollistuminen alkoi jo 1800-luvulla ja on jatkunut voimakkaana koko 1900-luvun ajan. Saimme rautatien, sellu- ja kemianteollisuutta rakennettiin. Sotien jälkeen kaupunki rakensi Merikosken voimalaitoksen, joka edelleen tuottaa päästötöntä energiaa kaupunkilaisten tarpeisiin. Oululainen teollisuus, korkeatasoinen koulutus yliopistoineen sekä uudet teknologiat ovat monipuolistaneet kaupunkikuvaamme.

Nykyajan demokraattisesti valittujen poliitikkojen tehtävänä on johtaa, ohjata sekä valvoa kansakunnan virkamiesten ja yhteisöjen toimia.

Oululaiset valitsevat ja valtuuttavat kaupunkiinsa seuraavan vaalikauden poliittiset toimijat. Äänestäjillä on erityistä syytä paneutua Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunta-asioihin ja kuntavaaliin. On tarkasteltava laajasti ja avoimin silmin kotikaupunkimme elämää sekä kaupunkilaistemme pyrkimyksiä, toiveita ja odotuksia.

Perussuomalaisen politiikan lähtökohtana on suomalainen näkökulma. Emme tarvitse maamme ulkopuolelta tuotettuja ideologioita kuten sosialistista, porvarillista, monikulttuurista tai vihreää ideologiaa politiikkamme ohjenuoraksi. Suomalaisuus itsessään sisältää elämän täyden kirjon. Tästä näkökulmasta tarkastelemme kotikaupunkiamme ja sen ympäristöä sekä kehitystä ja myöskin muuta maailmaa.

Oulu on nähtävä laajasti koko pohjoisen alueen keskuksena. Kauppa- ja tietoliikenne sekä tie- ja lentoyhteydet avautuvat kaikkiin suuntiin. Lähiyhteydet ulottuvat idässä Venäjälle, lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Norjaan ja jäämeren reitille sekä etelässä Etelä-Suomeen ja muualle Eurooppaan. Näitä yhteyksiä tulee entisestäänkin kehittää ja vahvistaa, jotta Oulu nousee Euroopan pohjoisen alueen kansainvälisten hankkeiden ja kansainvälistymisen solmukohdaksi. Suomalaiset ovat arvostettuja maailman kansalaisina. Tartutaan jatkossakin kansainvälisyyteen luotettavina ja osaavina suomalaisina toimijoina.

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaiden joukossa on kotikaupunkimme jokapäiväistä elämää eläviä laajan ja monipuolisen elämänkokemuksen hankkineita aktiivikansalaisia. Näiden ehdokkaiden joukosta äänestäjä löytää oman luottohenkilönsä kaupunkimme asioita hoitamaan.

Politiikassaan perussuomalaiset ovat pyrkineet ja pyrkivät ohjaamaan Oulua vahvasti tasapuolisten ja oikeudenmukaisten palvelujen ja elinkeinojen ylläpitoon ja kehittämiseen koko laajan kaupunkimme alueella. Elinkeinojen rakentumisen tulee perustua kannattavaan liiketoimintaan.

Hyvinvoinnin perusta on, että kansakunnan työn tuloksena syntyy enemmän taloudellista tulosta kuin kulutamme varoja. On huolehdittava siitä, että yhteiskunnallisten olojen ja toimintojen tasapaino säilyy maailman haasteiden kanssa.

Oululaisen talouselämän ja veronmaksajien kaupunkiimme tuomia verotuloja perussuomalaiset päättäjät käyttävät vastuullisesti ja harkiten. Arki on siis aina läsnä perussuomalaisten kuntapoliitikkojen päätöksissä ja toimissa.

Oulun kaupungissa tulee kiinnittää huomio seuraaviin asioihin:

  1. TALOUS

Talouden kasvun edellytyksiä on parannettava kestävällä tavalla. Tällä saamme kaupungin velkaantumisen taittumaan.

Satamastamme on tehtävä kilpailukykyisempi. Kansainvälistymisen ja vientituloja tuottavien toimintojen lähtökohdaksi on otettava vientimarkkinoille pyrkivä monialainen teknologia sekä palvelut. On panostettava lähitulevaisuudessa tarvittavien palvelujen kehittämiseen.

Oululla on luontainen yhteys Perämereen. Matkailun kehittämistä tulisi tehostetusti suunnata kohden meriaktiviteetteja. Merikaupungin luonnetta voidaan tehostaa yhdistämällä kaupungin elinkeinoelämän korkeaa teknologiaosaamista merellisyyteen.

Oulussa kehitettävät lanseerattavat palvelukonseptit sekä laaja-alaiset matkailupalvelut sekä merellisyys tulee huomioida kehittämistä varten paremmin ja laajemmin.

Kuntapalveluissa tulee käyttää ammattiorganisaatioita. Kolmannen sektorin toimijat voivat tarjota palveluitaan perustamiensa yritysten kautta.

Kustannustehokkaaksi ja toimiviksi todennetut käytänteet ja toiminnot kaupungin hallintokuntien eri sektoreilla tulee säilyttää. Uudistusta ja kehittämistä vaativat toiminnot on vietävä nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla päätökseen.

On huolehdittava EU:n tukirahoituksen saatavuudesta ja kohdentamisesta Oulun tulevaisuutta parantaviin investointeihin sekä elinkeino- ja yritystoimintaan.

  1. KUNTALAISTEN TASAPUOLINEN KOHTELU

Oulussa annetaan tasapuoliset ja inhimilliset palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Entisten kuntakeskuksien; Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Ylikiimingin ja Yli-Iin näivettäminen tulee pysäyttää. Niiden palvelurakennetta tulee kehittää kasvavaan suuntaan. Nämä osakeskukset nousevat vielä tärkeään rooliin Oulun tulevassa asemassa Euroopan pohjoisen alueen keskuskaupunkina.

Oulun kantakaupungissa on n. 20 000 asukasta ja väkimäärä kasvaa lievästi tulevina vuosina. Perussuomalaiset painottavat keskikaupungin ongelmien tiedostamista ja niiden korjaamista. Tavaraliikenteen esteitä ydinkeskustassa tulee purkaa. Helpottamisella asiointia sekä liikkumista saadaan asiakasmäärien kasvua elävöittämään ydinkeskustan liike-elämää.

Katuverkoston kunnossapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uusien tie- ja katuverkostojen rakentaminen on tehtävä oikea-aikaisesti. Verkoston on palveltava tulevia liikennevirtoja pitkäkestoisesti sekä joustavasti.

Muut kaupunkimme suuralueet, joilla väkimäärä on yli 10 000 asukasta ja jotka kasvavat hallitusti, on panostettava terveyspalveluiden ja koulujen säilyttämiseen. On panostettava joukkoliikenteen sujuvuuteen, jonka tulee toimia myös viikonloppuisin.

Parhainta tasa-arvoa ja yhteiskuntaturvallisuutta saavutetaan sijoittamalla perusopetus ja lukiot asukaspohjaltaan riittäviin taajamiin. Kaikkea ei tule keskittää eikä mitata pelkästään rahassa. Inhimilliset tekijät, kuten lyhyet koulumatkat ja kohtuulliset oppilasmäärät ovat hyvä perusta syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen ja varhaiskasvatukseen.

Haja-asutusalueilla on pystyttävä asumaan edelleen jatkuvasti. Ihminen on osa luontoa, joten tehdään jätevesijärjestelmien uusimisen perussuomalaisten aikaansaaman lievennetyn ja paremmin luonnonmukaisen jätevesiasetuksen mukaisesti.

Rakentaminen haja-asutusalueilla omalle maalle tulee olla ensisijaisesti maanomistajan päätettävissä.

Kantakaupungin tuntumassa olevien alueiden kaavoituksessa tulee ylläpitää riittävästi luontoalueita puistoina ja virkistyskäyttöön suunnattuna. Erityisesti Oulujoen suiston ja Hietasaaren alueeseen tulee kiinnittää huomiota.

  1. TULEVAISUUTTA KOHTI

Edulliseen vuokra-asuntotuotantoon myös kaupungin on panostettava yhä enemmän. On helpotettava työvoiman liikkuvuutta. Opiskelijoiden sekä nuorten perheitten asumisen helpottaminen on tärkeä lähitulevaisuuden investointi.

Yleistä ammattitaitoa, osaamista, moraalia ja ammattiylpeyttä on saatava kohenemaan. Huonosta osaamisesta ja rakentamisesta on päästävä eroon. Hometalot on hävitettävä.

Julkisessa rakentamisessa tulisi pyrkiä käyttämän puurakenteita. Tulee kehittä ja käyttää paikallista osaamista. Yhteiskunnan palvelutuotannossa tulee ensisijaisesti kehittää ja käyttää paikallisia kotimaisia voimavaroja.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön.

Nuorisotyötä tekevillä yhteisöillä tulisi olla tiivis yhteistyö. Suhteellisen kattava nuorten miesten terveys- ja elämäntilannekartoitus saadaan yhdistämällä selvitystyö organisaatioiden yhteistyöksi armeijan kutsuntojen yhteyteen. Voitaisiin mahdollisesti jo etukäteen selvittää mahdolliset tulevat ongelmat, jotta saataisiin nuoriso ohjattua sekä mahdollisesti hoidettua hyvälle tulevaisuuden tielle. Terve aikuistuva nuoriso kokisi olevansa oikeutettu ja velvollinen tuomaan oma osansa kansallisen turvallisuuden sekä yleisen hyvinvoinnin säilyttämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Koulutus on erittäin tärkeää, mutta on hyväksyttävä myös se, että erilaiset tiedot ja taidot voi hankkia itsenäisesti vaikkapa työn yhteydessä. Tulisi olla mahdollista hankkia ammattipätevyyksiä myöhemmässäkin elämänvaiheessa osoittamalla osaavansa vaadittavat pätevyysvaatimukset ammattiinsa tai elinkeinonharjoittamiseen. Oppisopimusjärjestelmän kehittäminen voisikin olla tässä yhtenä menetelmänä.

Kotihoidosta tulee antaa taloudellinen hyöty niille, jotka sitä tekevät. Heitä ovat lasten vanhemmat varhaiskasvattajina päiväkoti-ikäisille lapsillensa.

Myös hyödyn saajia ovat vammaisten tai muuta hoitoa tarvitsevien sekä ikääntyneiden omaishoitajille.

Kouluopetuksessa on otettava huomioon vieraiden kielien valinnaisuusvaihtoehto ruotsin kielen sijaan. Maahanmuuttajien kielenopetus on eriytettävä muusta koulutyöstä.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto on oltava harkittua, kustannusneutraalia ja vapaaehtoista kunnille. Emme ole vastuussa maailmanlaajuisista konflikteista, joten ei ole oikein, että joudumme maksumiehiisi suurvaltojen ja joidenkin kansallisten valtioiden eturistiriidoista johtuvista syistä.

Tyttöjen on saatava olla tyttöjä ja poikien poikia leikeissään, kouluissa, urheilussa sekä varhaisnuorina aina aikuistumiseensa saakka. Yhteiselämään sekä yhteistyöhön on muitakin kasvatusteitä kuin että ihminen kasvaa sukupuolettomassa yhteisössä.

Monikulttuurisuus, joka tarkoittaa maassamme oman kulttuurinsa mukaan eläviä yhteisöjä, ei voine olla kaupunkimme eikä yhteiskuntamme päämääränä. Maahan tulokkaiden suomalaisen linjan tulee olla sulauttava maahantulo. Se ei kuitenkaan ole missään Euroopan valtiossa onnistunut.

Ouluun tulevien ulkomaalaisten työllistämisessä huomion on oltava verotuloja tuottavassa toiminnassa.

Yksin emme näihin pysty. Yhdessä olemme vahvat.

OULUN PERUSSUOMALAISET RY